Dành cho con

Dành cho con gì nhỉ? Thời gian ư, mình có được mấy, đa số thời gian là đi làm rồi. Dành cho con tiền ư, mình còn chẳng có lấy gì dành. Dành cho con những suy tính ư? Làm chi có suy tính gì xa xôi. Vậy dành cho con cái gì nhỉ? Một bữa sáng, một bữa tối, một câu chuyện, một cái hôn.